Avtomobilska zavarovanja

Zavarovanje cestnih motornih vozil je eno najbolj množičnih zavarovanj v Republiki Sloveniji. Pri zavarovanju AO (Avtomobilska odgovornost) se zavarovalni produkti zavarovalnic na slovenskem bistveno ne razlikujejo, medtem ko so v sklopu zavarovanja AK (Avtomobilski kasko) zavarovalcem na voljo različni produkti s širšim ali ožjim zavarovalnim kritjem. Zavarovalnice v želji po povečanju tržnega deleža ponujajo ob sklenitvi zavarovanja AK zavarovalcem številke ugodnosti – od popustov do dodatnih brezplačnih kritij.

Zavarovalno pogodbo sestavljajo priloženi zavarovalni pogoji in zavarovalna polica.

Skupaj z zavarovanje AO se sklepajo naslednja zavarovanja:

Vsa zgoraj navedena zavarovanja so v nasprotju z zavarovanjem AO prostovoljna oz. neobvezna.

Avtomobilska odgovornost – AO zavarovanje

Zavarovanje AO je obvezno zavarovanje, ki ga določa Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu. Iz tega izhaja na eni strani obveznost lastnika motornega vozila, da mora skleniti zavarovanje AO, preden začne vozilo uporabljati v prometu, na drugi strani pa obveznost zavarovalnice, da sklene zavarovalno pogodbo, po kateri se zavaruje odgovornost lastnika vozila.

Pri določitvi zavarovalne premije in ob upoštevanju števila prijavljenih škod, se upošteva pretekli čas zavarovanja vozila, ki opravi razvrstitev v ustrezni premijski razred. Premijski razredi so v razponu od 45 oz. 50 odstotkov do 200 odstotkov izhodiščne premije (bonus-malus), odvisno od zavarovalnih pogojev posamezne zavarovalnice. Za vsako novo zavarovanje se premija določi po 14. premijskem razredu.

Z AO zavarovanjem krijete škodo do dogovorjene zavarovalne vsote, ki jo vi povzročite tretjim osebam z uničenjem oz. poškodovanjem stvari ali telesnih poškodb, ki so jih v takšnem primeru utrpeli potniki v vašem vozilu.

Z zavarovanjem motornega vozila je pokrita tudi škoda, ki jo povzroči prikolica, dokler je speta z njim in potem, ko ločena od vlečnega vozila deluje v funkcionalni povezanosti z njim. Enako velja tudi za polprikolico in vsako vozilo, ki ga zaradi okvare ali drugega vzroka vleče zavarovano vozilo ob upoštevanju predpisov.

Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu po novem določa, da ob spremembi lastnika vozila med trajanjem zavarovanja AO zavarovalna pogodba preneha veljati, ko novi lastnik vozila sklene pogodbo o zavarovanju AO. Skleniti jo mora najpozneje pred registracijo vozila na svoje ime.

Avtomobilski kasko – AK zavarovanje

Zavarovanje AK je vrsta premoženjskega zavarovanja, ki je namenjeno kritju škode na lastnem vozilu. S posebnim dogovorom se lahko zavarovanje AK razširi na posebne skupine predmetov. Zavarovalni pogoji za zavarovanje AK se pri zavarovalnicah, ki v Sloveniji tržijo to zavarovalno vrsto, razlikujejo. Tudi pri zavarovanju AK se uporablja sistem bonus-malus v razponu od 50 do 200 odstotkov temeljne zavarovalne premije.

Obseg zavarovalnih kritij po posameznih produktih lahko ugotovimo le na podlagi njihovih zavarovalnih pogojev. Glede na različen obseg zavarovalnih kritij ločimo:

  • Popolno zavarovanje AK vključuje najširši obseg zavarovalnih kritij AK, vključno s kritje kraje vozila in pokriva škodo zaradi uničenja, poškodovanja ali izginitve zavarovanih stvari, ki nastane kot posledica presenetljivih in od zavarovančeve ali voznikove volje neodvisnih dogodkov.
  • Delno zavarovanje AK »kjerkoli« pokriva škodo zaradi uničenja, poškodovanja ali izginitve zavarovanih stvari, ki nastane kot posledica presenetljivih in od zavarovančeve ali voznikove volje neodvisnih dogodkov, ki so razvrščeni v določene kombinacije, s katerimi se ob sklenitvi zavarovanja določi obseg zavarovalnega kritja. Pomeni za ves čas, ko je vozilo na območju, ki je opredeljeno kot zavarovalni kraj.
  • Delno zavarovanja AK »v času mirovanja« pa pokriva škode samo v času, ko vozilo miruje na zavarovalnem kraju, ki je naveden na polici.

Zelena karta

Zelena karta je zaradi poenotene oblike v vseh državah sistema zelene karte (tipska bilateralna pogodba) pomemben dokument, s katerim se udeleženci prometnih nesreč identificirajo. Sistem zelene karte vključuje skorajda vse evropske države, ob njih pa tudi nekatere neevropske, ki ležijo ob Sredozemskem morju. V teh državah že slovenska registrska tablica šteje za dokaz o veljavnem zavarovanju AO za posamezno državo.

V Sloveniji opravlja naloge nacionalnega biroja zelene karta Slovensko zavarovalno združenje, ki jamči za plačilo škod, ki jih v Sloveniji povzročijo motorna vozila s tujimi registrskimi tablicami.

Škodni sklad je bil oblikovan pri Slovenskem zavarovalnem združenju in je namenjen plačilu škod, ki jih oškodovancem povzročijo vozniki nezavarovanih in neznanih vozil v Republiki Sloveniji.

Zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih poškodb (AO plus)

Zavarovanje AO plus spada med premoženjska zavarovanja, sicer pa ima elemente osebnega zavarovanja. Upravičenec je vsakokratni voznik, ki se poškoduje z uporabo zavarovanega motornega vozila – gre za nadomestilo škode zaradi telesnih poškodb ali smrti. Višina zavarovalne vsote je dogovorjena v zavarovalni polici (znaša 51.000 €, pri nekaterih zavarovalnicah tudi več).

Zavarovanje AO plus je mogoče skleniti le ob osnovnem zavarovanju in le pri tisti zavarovalnici, pri kateri je sklenjeno osnovno zavarovanje. Podlaga za določitev zavarovalne premije je zavarovalna premija za osnovno zavarovanje AO z upoštevanjem bonusa-malusa.

Nezgodno zavarovanje voznikov, potnikov in delavcev pri upravljanju in vožnji z motornimi vozili

Je obveznost zavarovalnice, da izplača zavarovalno vsoto oz. zavarovalnino ob nastanku nezgode med vožnjo ali upravljanjem vozila za osebe v motornem vozilu, ki so nezgodno zavarovane, ne glede na njihovo zdravstveno stanje in splošno delovno zmožnost.

Pri nezgodi se zavaruje: smrt, trajna izguba splošne delovne zmožnosti (invalidnost), začasna nezmožnost za delo (dnevna odškodnina) in okvara zdravja, ki zahteva zdravniško pomoč (stroški zdravljenja).

Zavarovalnica ob nastanku nezgode izplača zavarovalno vsoto, ki je določena v pogodbi.

Zavarovanje pravne zaščite zaradi uporabe motornega vozila

Je ena od oblik zavarovanja pravne zaščite, pri katerem zavarovalnica prevzame v zavarovanje stroške zaščite pravnih interesov zavarovanca zaradi prometne nesreče ali kršitve pravnih predpisov oz. obveznosti, do katerih je prišlo z uporabo motornega vozila.

Zavarovalni pogoji zavarovalnic na slovenskem trgu se za zavarovanje pravne zaščite zaradi uporabe motornega vozila razlikujejo.

Pri vseh oblikah pravne zaščite imajo pravno zaščito poleg zavarovanca tudi njegovi svojci, pri zavarovanju vozila pa še lastnik vozila, upravičeni voznik in upravičeni potnik zavarovanega vozila – gre za sozavarovane osebe.

Posamezne zavarovalnice nudijo zavarovalcu pri zavarovanju pravne zaščite tudi kritje omejenega števila pravnih nasvetov pri odvetniku, ki ga določi zavarovalnica. Denarne kazni, izrečene v kazenskem postopku ali postopku za prekršek, s tem zavarovanjem niso pokrite.

Zakon o zavarovalništvu zavarovalcu zagotavlja svobodno izbiro odvetnika, ki bo zastopal njegove interese pred sodiščem.

Zavarovanje avtomobilske asistence

Zavarovanje avtomobilske asistence je oblika asistenčnega zavarovanja, pri katerem zavarovalnica 24 ur na dan nudi zavarovancu pomoč in kritje stroškov v primeru, ko je zavarovano vozilo zaradi okvare, poškodbe ali izginotja nevozno ali za vožnjo neprimerno.

Zavarovalni pogoji za zavarovanje avtomobilske asistence slovenskih zavarovalnic se razlikujejo, tako sta obseg in vrsta zavarovanih nevarnosti različna, enako velja tudi za višino stroškov, ki jih krije zavarovalnica. Za primer okvare velja za vozila starostna omejitev, ki je pri zavarovalnica različna – na primer 10, 12 ali 20 let.