Zavarovanje doma

Premoženjsko zavarovanje je institut, ki zagotavlja nadomestilo za škodo, nastalo v gospodarstvu in pri posamezniku zaradi rušilnega delovanja naravnih sil in nesrečnih primerov.

Zavarovanje omogoča obnovo uničenega ali poškodovanje premoženja in je posredna pot za zaščito pred nekontroliranim dogajanjem (stihijo), pri zavarovanju odgovornosti pa želimo zaščititi zavarovalčev premoženjski interes.
Premoženjska zavarovanja spadajo med prostovoljna zavarovanja. Obveznost zavarovalnice se po vsebini nanaša na obseg kritja – predmete in nevarnosti, ki so zavarovalni z zavarovalno pogodbo. Osnove in način določanja zavarovalne vrednosti so opredeljeni v zavarovalnih pogojih.

Zavarovanje stanovanjskih objektov

Ciljna skupina, ki jim je namenjeno zavarovanje stanovanjskih objektov, so lastniki zasebnih stanovanjskih hiš in etažne lastnine – stanovanj. Naravne nesreče, kot so požar, plaz, potres in druge, pogosto povsem uničijo objekti in tako lahko zelo ogrozijo materialni status posameznika in njegove družine. Omenjeno zavarovanje zato potrebuje vsak lastnik stanovanjske nepremičnine.

V sklopu zavarovanja stanovanjskih objektov so zavarovalnice različno oblikovale svojo ponudbo in ponudile kombinacijo kritja v raznovrstnih paketih zavarovanj, zato se na slovenskem zavarovalnem trgu ta zavarovanja pojavljajo pod različnimi imeni (npr. domsko zavarovanje, zavarovanje stanovanjskih hiš in stanovanj, požarno zavarovanje ipd.)

Zavarovalna vrednost je lahko nova vrednost gradbenega objekta ali pa dejanska vrednost.

Zavarovane nevarnosti se v osnovi delijo na temeljne in dodatne.

Temeljne nevarnosti so tiste, ki se pojavljajo pogosteje in ogrožajo večino zavarovancev, zato jih zavarovalnice ponavadi ponujajo v paketu. Med te zavarovalnice običajno uvrščajo: požar, strelo, eksplozijo, viha, točo, udarec zavarovančevega motornega vozila v lastno zgradbo, padec zrakoplova ter manifestacijo in demonstracijo.

Dodatne nevarnosti so izbirne. Zavarovalno kritje lahko z doplačilom premije razširimo na eno ali več dodatnih nevarnosti, kot so: teža snega, poplave, hudourniki, visoka in talna voda, izliv vode, talne obloge zemeljski plaz, odtrganje zemljišča in snežni plaz ter potres. Pogoj za zavarovanje dodatnih nevarnosti je, da so že zavarovane temeljne nevarnosti in da je za vsako dodatno nevarnost posebej obračunana dodatna premija.

Zavarovanje stanovanjskih premičnin

Zavarovanje stanovanjskih premičnin (imenujemo ga tudi stanovanjsko zavarovanje) je eno najpogostejših premoženjskih zavarovanj. Zavarovalnice ponujajo fizičnim osebam kot lastnikom stanovanjskih hiš, stanovanj, apartmajev in vikendov, prav tako pa tudi najemnikom stanovanj.

V zavarovanju stanovanjskih premičnin so združena kritja iz različnih zavarovalnih vrst, zato o tem zavarovanju govorimo tudi kot o paketnem zavarovanju (požarno zavarovanje, zavarovanje stekla, zavarovanje odgovornosti, strojelomno zavarovanje itd.)

Po obliki zavarovanja so stanovanjske premičnine lahko zavarovane na dejansko ali na novo vrednost, ki daje zavarovanju stanovanjskih premičnin dodatno kakovost. Pri zavarovanju stanovanjskih premičnin so predmet zavarovanja vse premičnine, ki so navedene v pogojih zavarovanj posameznih zavarovalnic.

Zavarovalnice ponujajo ob doplačilu zavarovalne premije prilagojene različice nezgodnega zavarovanja, ki so sestavni del pogojev za zavarovanje stanovanjskih premičnin.

Zavarovanje odgovornosti

Tako kot nas drugi ogrožajo, hote ali nehote, tudi mi ogrožamo zdravje drugih, njihovo premoženje, pa tudi naravo samo. Drugim lahko povzročimo veliko škodo, odškodnina, ki jim jo moramo zato plačati, pa lahko celo presega vrednost našega premoženja. Naše premoženje ni izpostavljeno le neposrednemu poškodovanju, uničenju ali izginitvi, temveč je lahko uporabljeno tudi takrat, ko povzročimo škodo drugemu. Ker vseh škodnih dogodkov, za katere odgovarjamo, ne moremo preprečiti, lahko negativne ekonomske posledice takih dogodkov omilimo tako, da sklenemo zavarovanje pred odgovornostjo.

V vsakdanjem življenju se vsakdo znajde v okoliščinah, ki bi lahko zaradi nepazljivosti oškodoval druge. Zavarovanje pred odgovornostjo je zato zelo aktualno in bi lahko celo rekli, da je tisti, ki tovrstnega zavarovanje ne sklene, lahkomiseln in neodgovoren do samega sebe pa tudi do drugih.

Ta zavarovalni produkt je namenjen družinam, samskim ljudem, lastnikom hiš, podnajemnikom, lastnikom domačih živali ipd.
Glede na življenjske okoliščine, v katerih živijo, in odvisno od življenjskega obdobja potrebujejo to zavarovanje mladi ljudje (ko postanejo polnoletni, sami odgovarjajo za svoja dejanja), dopustniki in upokojenci (imajo večjo potrebo po varnosti).

Pri zavarovanjih pred odgovornostjo se zavarovalec z zavarovalno pogodbo zavezuje, da bo zavarovalnici plačal zavarovalno premijo, zavarovalnica pa, da bo, če se bo zgodil zavarovalni primer, izplačala nekomu tretjemu odškodnino ali storila kaj drugega.

Slovenske zavarovalnice zavarovanje pred odgovornostjo ponujajo v sklopu zavarovanja stanovanjskih premičnin. Podoben obseg kritja zavarovanja pred odgovornostjo zasebnika pa lahko sklenemo tudi s samostojno polico v okviru zavarovanja splošne odgovornosti.

Kritja se med zavarovalnicami, ki delujejo na slovenskem trgu bistveno ne razlikujejo.

Zavarovanje asistence in pravne zaščite

Zavarovalnice ponujajo v okviru zavarovanja stanovanjskih premičnin različne asistence. Med najpogostejšimi so zavarovanja stanovanjske asistence, pravne zaščite in osebne asistence itd.

Je ena od oblik zavarovanja pravne zaščite, pri katerem zavarovalnica prevzame v zavarovanje stroške zaščite pravnih interesov zavarovanca. Pri vseh oblikah pravne zaščite imajo pravno zaščito poleg zavarovanca tudi njegova družina – gre za sozavarovane osebe.

Posamezne zavarovalnice nudijo zavarovalcu pri zavarovanju pravne zaščite tudi kritje omejenega števila pravnih nasvetov pri odvetniku, ki ga določi zavarovalnica.

Zakon o zavarovalništvu zavarovalcu zagotavlja svobodno izbiro odvetnika, ki bo zastopal njegove interese pred sodiščem.