Rječnik pojmova osiguranja

Ugovarač osiguranja
Osoba koja zaključi ugovor o osiguranju i po tom ugovoru joj pripadaju prava i dužnosti do nastupa osiguranog slučaja. Ugovarač osiguranja može biti fizička ili pravna osoba s prebivalištem, odnosno sjedištem u BiH. Ugovarač osiguranja mora biti punoljetna osoba.

Osiguranik
Osoba od čije smrti, doživljenja ili povrede zavisi nastanak osiguranog slučaja.

Korisnik osiguranja
Osoba, ili više njih, koja polaže pravo na odštetu kada dođe do osiguranog slučaja. Može biti više korisnika za isti osigurani slučaj i oni tada dijele naknadu.

Osiguravač
Društvo za osiguranje.

Osigurani slučaj
Događaj koji može prouzročiti štetu, a pripada rizicima koje osiguravač pokriva svojom djelatnošću. Mogući osigurani slučajevi definirani su u uslovima za svaku vrstu osiguranja, a u svakom ugovoru o osiguranju pojedinačno su navedeni svi osigurani rizici.

Osigurana suma
Najviši iznos obaveze osiguravača. Izračunava se u skladu sa važećim tarifama osiguravača, a zavisi od spola i dobi osiguranika, trajanja osiguranja te željenom iznosu premije osiguranja.

Ugovor o osiguranju
Čine ponuda osiguranja, polica i uslovi osiguranja.

Dopunsko osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)
Svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisan događaj koji, djelujući uglavnom izvana i naglo na osiguranikovo tijelo, ima za posljedicu njegovu smrt, potpuni ili djelomični invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad ili narušavanjezdravlja koje zahtijeva liječničku pomoć.
Ugovara se uz osiguranje života i za:

  • Trajnu invalidnost
  • Dnevnu naknadu za boravak u bolnici
  • Lom kosti
  • Troškove liječenja

Ako je nakon nezgode osiguraniku ostao trajni invaliditet, u zavisnosti od procenta invaliditeta, isplaćuje se određeni iznos naknade (procenat od osnovnog osiguranog iznosa), pri čemu treba naglasiti da naknada raste u zavisnosti od procenta invaliditeta, odnosno da se radi o progresivnim naknadama za invaliditet. Na primjer, u slučaju procenta trajnog invaliditeta većeg od 50 posto, za svaki dodatni procenat invaliditeta isplaćuje se dvostruka naknada.

Indeksacija
Zaštita realne vrijednosti uloženog novca. Za ugovoreni se procenat (od 3 do 10%) svake godine povećava premija osiguranja, a istodobno se izračunava nova, veća ugovorena osigurana suma.

Početak osiguranja
Datum kojim počinje vrijediti ugovor o osiguranju.

Istek osiguranja
Istek važenja ugovora o osiguranju, odnosno datum nakon kojeg osiguravač više nije u obavezi plaćanja prema osiguraniku.
Trajanje osiguranja
Ugovoreni period osiguranja. Razdoblje od 00 sati prvog dana osiguranja do 24 sata posljednjeg dana osiguranja.

Kapitalizacija
Smanjenje osigurane sume i promjena ugovora u osiguranje bez daljeg plaćanja premije i ukidanje dopunskih osiguranja. Kapitalizacija je moguća nakon proteka vremenskog perioda definisanog uslovima osiguranja.

Otkup
Prekid osiguranja uz isplatu štednog dijela police umanjenog za troškove. Otkup je moguć nakon proteka vremenskog perioda definisanog uslovima osiguranja.

Predujam
Predujam predstavlja vrstu kratkoročnog finansiranja ugovarača osiguranja, a može se isplatiti po policama kod kojih je ugovoreno mješovito životno osiguranje ili osiguranje doživljenja i kod kojih se redovno uplaćuju premije osiguranja.

Obaveze osiguravača
Predstavljaju sve obaveze koje je osiguravač preuzeo ugovorom o osiguranju, a to su razni oblici isplate ugovorenih suma ili naknada, koji su detaljno definisani policom i uslovima osiguranja.

Polica osiguranja
Isprava o zaključenom ugovoru o osiguranju.

Ponuda osiguranja
Pisani prijedlog osiguravaču za sklapanje osiguranja života.

Ponuđač
Osoba koja podnosi pisanu ponudu s namjerom da zaključi ugovor o osiguranju.

Premija osiguranja
Iznos koji je ugovarač osiguranja dužan platiti osiguravaču na temelju ugovora o osiguranju.

Dinamika plaćanja
Način plaćanja ugovorenog iznosa premije. Dinamiku plaćanja premije odabire ugovarač, a može biti jednokratna ili višekratna (mjesečna, kvartalna, polugodišnja, godišnja).

Dobit
Ugovarač odnosno korisnik osiguranja učestvuje u raspodjeli ostvarene dobiti u osiguranju života putem svoje police osiguranja života ukoliko mu je takvo pravo dato tarifom i uslovima osiguranja prema kojima je zaključena polica osiguranja. Osiguravač pripisuje dobit po polici osiguranja života u visini i na način koji je utvrđen uslovima osiguranja, a isti se isplaćuje dodatno, uz isplatu ugovorene osigurane sume, pri nastanku osiguranog slučaja ili po isteku police (u skladu sa uslovima osiguranja).

Uslovi osiguranja
Skup klauzula kojima se uređuju odnosi između osiguravača i osiguranika iz ugovora o osiguranju. Uslovi osiguranja su sastavni dio ugovora o osiguranju, a odredbe uslova osiguranja u pravilu su regulisane zakonskim propisima i sporazumima osiguravatelja.

Europsko izvješće o nezgodi
To je obrazac u koji se upisuju okolnosti i tijek prometne nezgode. Sudionici prometne nezgode moraju ga ispuniti, potpisati i međusobno razmijeniti ako policija nije obavila očevid prometne nezgode. Ispunjeni obrazac oštećena osoba i osiguranik mogu koristiti kao odštetni zahtjev po osnovi osiguranja od automobilske odgovornosti. Osiguratelj je dužan ugovoratelju osiguranja uz policu osiguranja od automobilske odgovornosti uručiti ovaj obrazac.

Franšiza
Franšiza predstavlja ograničenje obveze osiguratelja. Ugovara se u postotku od osigurane svote ili apsolutnom iznosu za koji će se umanjiti naknada ako nastane osigurani slučaj.
Kod integralne franšize osiguraniku se naknađuje šteta u punom iznosu samo ako je visina štete veća od ugovorene franšize. Ako je visina štete manja od ugovorene franšize, osiguratelj ne isplaćuje naknadu.
Kod odbitne franšize osiguranik uvijek sudjeluje u šteti. Ako je visina štete manja od ugovorene franšize, osiguratelj ne isplaćuje naknadu, a ako je šteta veća od ugovorene franšize, osiguranik sudjeluje u šteti.
Iznos premije osiguranja je niži ako se ugovori franšiza u odnosu na istovrsno osiguranje bez ugovorene franšize.

Hrvatski ured za osiguranje
Društvima za osiguranje zakonom je dopušteno udruživanje u neki od oblika udruženja osiguratelja na način kojim se ne ograničava načelo slobdnog tržišnog natjecanja u djelatnosti osiguranja. Jedan od takvih oblika udruživanja je Hrvatski ured za osiguranje, HUO.
HUO je pravna osoba koja u pravnom prometu s trećim osobama predstavlja udruženje društava za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Osim toga, obavlja poslove predstavljanja i zastupanja interesa društava za osiguranje u međunarodnim institucijama, poslove nacionalnog Ureda zelene karte osiguranja, poslove Garancijskog fonda (štete od neosiguranih i nepoznatih vozila), poslove rješavanja pritužbi osiguranika odnosno oštećenih osoba, poslove izvansudskog rješavanja sporova između osiguranika odnosno ugovaratelja osiguranja (potrošača) i društava za osiguranje kao ponuditelja usluge osiguranja i dr.

Isplaćene štete
Ukupne isplate za štete u poslovnoj godini.

Jednokratna premija
U osiguranju života moguća je uplata ukupnog iznosa premije odjedanput za cijelo vrijeme trajanja osiguranja. Za istu ugovorenu svotu jednokratna premija je manja od ukupno uplaćene premije koja bi se plaćala u više godina trajanja osiguranja (višekratna premija).

Nadosiguranje
Ako se pri sklapanju ugovora jedna strana posluži prijevarom i tako ugovori iznos osiguranja veći od stvarne vrijednosti osigurane stvari, druga strana može zahtijevati poništaj ugovora.
U slučaju poništaja ugovora osiguratelj ima pravo zadržati i naplatiti premije za razdoblje do dana podnošenja zahtjeva za poništaj ugovora, ali je u obvezi plaćanja osigurnine do stvarne vrijednosti osigurane stvari, ako do toga dana nastupi osigurani slučaj.
Ako je ugovoreni iznos osiguranja veći od vrijednosti osigurane stvari, a pri tome nijedna strana nije postupila nesavjesno, ugovor ostaje na snazi, iznos osiguranja se snizuje do iznosa stvarne vrijednosti osigurane stvari, a premije se razmjerno smanjuju. Suprotno od nadosiguranja je podosiguranje.

Podosiguranje
Kad se utvrdi da je vrijednost osigurane stvari u trenutku ostvarenja osiguranog slučaja veća od svote osiguranja, osigurnina se smanjuje razmjerno vrijednosti osigurane stvari u trenutku osiguranog slučaja.
Osiguratelj je dužan isplatiti potpunu osigurninu sve do svote osiguranja, ako je ugovoreno da odnos između vrijednosti stvari i visine osiguranog iznosa nema značenja za određivanje iznosa osigurnine. Suprotno od podosiguranja je nadosiguranje.

Nova vrijednost
Pod novom vrijednošću predmeta osiguranja podrazumijeva se cijena izgradnje, odnosno nabave novog predmeta osiguranja u mjestu gdje se predmet nalazi uključujući dokumentaciju i pristojbe.
Osiguranje zaključeno na novu vrijednost ugovara se radi potpune nadoknade svih troškova obnove oštećene ili uništene stvari po njihovim novim vrijednostima na dan nastanka osiguranog slučaja. Ugovor o osiguranju imovine na novu vrijednost predstavlja izuzetak od načela naknade štete i znači da se kod utvrđivanja štete neće odbiti amortizacija.

Materijalna šteta
Prema prirodi oštećenih dobara štete se dijele na materijalne (imovinske) i nematerijalne (neimovinske).
Materijalnom štetom smatra se šteta nastala uništenjem ili oštećenjem stvari ili povredom imovinskih prava oštećene osobe. Materijalna šteta očituje se u smanjenju imovine oštećene osobe.

Nematerijalna šteta
Nematerijalnom štetom smatra se šteta nastala kao posljedica štetne radnje na fizičkoj ili psihičkoj ravnoteži oštećene osobe. Oblici nematerijalne štete su fizički bolovi, duševni bolovi, povreda prava osobnosti, strah.

Osigurana svota
To je maksimalni iznos osigurateljeve obveze prema osiguraniku odnosno korisniku osiguranja ako nastupi osigurani slučaj.

Predujam
Osiguratelj može na traženje ugovaratelja osiguranja života, sklopljenog za cijeli život osiguranika, isplatiti unaprijed dio osiguranog iznosa do visine otkupne vrijednosti police, koji ugovaratelj osiguranja može vratiti kasnije.
Na primljeni predujam ugovaratelj osiguranja dužan je plaćati određene kamate.
Ako ugovaratelj osiguranja zakasni s plaćanjem dospjelih kamata, postupit će se kao da je zahtijevao otkup.

Pristupna dob
U životnim i zdravstvenim osiguranjima dob osiguranika u trenutku početka osigurateljnog pokrića.

Reosiguranje
Djelatnost koja se ostvaruje tako što osiguratelj prenosi na reosiguratelja dio rizika koji je prethodno preuzeo u osiguranje i zauzvrat plaća premiju reosiguranja. Reosiguratelj može dio rizika preuzetih od osiguratelja dalje prenijeti na drugog reosiguratelja (retrocesija). Reosiguranje se uspostavlja zaključivanjem ugovora kojim se reosiguratelj obvezuje obeštetiti reosiguranika za dio njegove ugovorne odgovornosti prema osiguranicima s osnove ugovora o osiguranju.

Tablica invaliditeta
Tablica u kojoj je propisan postotak invaliditeta za potpuni gubitak ili potpunu trajnu nemogućnost upotrebe uda ili dijela tijela i na temelju koje osiguratelj određuje postotak trajnog invaliditeta kao posljedice nesretnog slučaja (nezgode).

Tablice smrtnosti
Tablice sadrže niz pokazatelja od kojih je osnovni pokazatelj statistička vjerojatnost smrti na temelju koje se izračunavaju ostale biometrijske funkcije: vjerojatnost doživljenja, očekivano trajanje života i dr. na temelju promatranja velikih skupina osoba. Na temelju tablica smrtnosti izrađuju se aktuarske tablice na kojima se temelje izračuni životnih osiguranja. Službene tablice smrtnosti izrađuje Državni zavod za statistiku.

Trajni invaliditet
Trajni invaliditet je potpuni ili djelomični gubitak organa ili dijela tijela, trajni potpuni ili djelomični gubitak funkcije organa odnosno pojedinih dijelova organa ili tijela, ako je nakon završenog liječenja i rehabilitacije, s obzirom na nastale ozljede i posljedice, nastupilo stanje ustaljenosti odnosno kada se prema nalazima liječnika specijalista ne može očekivati poboljšanje ili pogoršanje zdravstvenog stanja osiguranika.
Konačni postotak trajnog invaliditeta utvrđuje se prema Tablici invaliditeta.

Totalna šteta
Totalnom štetom (potpunim gubitkom) smatra se kada je osigurana stvar nestala (otuđena, ukradena) ili je oštećenje potpuno uništilo osiguranu stvar ili je oštećenje osigurane stvari takvo da troškovi popravka (dovođenja u stanje koje je bilo prije nastupa osiguranog slučaja) prelaze (stvarnu) vrijednost osigurane stvari, dakle nisu ekonomski opravdani.

Vinkulacija police
Izjava u polici osiguranja ili ispravi koja se prilaže polici o ustupanju prava na isplatu osigurnine trećoj osobi. Vinkulacija police obično se vrši na zahtjev kreditora ili vjerovnika radi osiguranja njegove tražbine u slučaju smrti dužnika. Ustupanje prava na naknadu obavlja se prije nastanka osiguranog slučaja.

Zastupnik u osiguranju
Poslove zastupanja u osiguranju smiju obavljati samo zastupnici u osiguranju tj. fizičke osobe koje za to posjeduju odgovarajuću dozvolu Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga a koju su dobile temeljem položenog ispita za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju. Zastupnik u osiguranju ne smije u svoje ime i za svoj račun naplaćivati premije osiguranja niti ostale iznose od ugovaratelja osiguranja

Zelena karta
Zelena karta osiguranja je međunarodna karta osiguranja od automobilske odgovornosti koju izdaje nacionalni ured za osiguranje kao dokaz o postojanju valjanog osiguranja od automobilske odgovornosti na području država članica Sustava zelene karte.
30 zemalja članica Sustava zelene karte, među kojima i Hrvatska (popis država članica Sustava zelene karte nalazi se na poleđini zelene karte), ukinule su kontrolu zelene karte na svojim granicama temeljem Multilateralnog sporazuma sklopljenog između njihovih nacionalnih ureda, a kojim se registracijska pločica vozila priznaje kao dokaz o postojanju valjanog osigurateljnog pokrića za posjećenu državu.